استفاده از آنتی سایکوتیک ها در دوران حاملگی خطر دارد؟

استفاده از آنتی سایکوتیک ها در دوران حاملگی خطر دارد؟

آنتی سایکوتیک ها در خطر دارند؟

یکی از مقولات مهم دوران بارداری استفاده از داروها در این دوران و تاثیرات آن بر جنین می باشد. هرچند در اغلب موارد پزشک در صورت اطلاع از بارداری در تجویز دارو دقت کافی دارد اما دانستن یکسری اطلاعات برای همه خانمهای باردار و کسانی که قصد بارداری دارند میتواند مفید باشد.

در حال حاضر، داده ها حاکی از آن هستند که متوسط تعداد داروهای مصرفی (تجویزی و غیرتجویزی، به جز ویتامین ها و مینرال ها) در طول دوران بارداری از 5/2 در سال 1978-1976 به 2/4 در سال 2008-2006 رسیده است. در سال 2008، نزدیک به 94 درصد زنان حداقل یک دارو در طول تریمستر اول بارداری، استفاده کرده اند. از این تعداد، 3/82 درصد حداقل یک دارو و 6/27 درصد نیز 4 دارو یا بیشتر استفاده کرده اند. این اعداد نشان می دهند که داشتن اطلاعات بیشتر در مورد فارماکوتراپی در زنان باردار اهمیت زیادی دارد.

مصرف آنتی سایکوتیک ها در حاملگی

این داروها طیف گسترده ای را از بیماری های منتال، از اسکیزوفرنی یا اختلالات دوقطبی گرفته تا کمک به درمان افسردگی، در بر می گیرند.

داروهای آتییکال جدید در مقایسه با انواع تیپیکال قدیمی تر، خطر کمتری بر باروری خواهند داشت. البته در مورد ایمنی داروهایآنتی سایکوتیک بر رشد جنین اطلاعات اندکی در دست است و نگرانی هایی نیز در مورد ارتباط بالقوه این داروها با مالفورماسیون های مادرزادی وجود دارد.

نتایج این مطالعه که در JAMA Psychiatry منتشر شده، خطر مالفورماسیون های قلبی و مادرزادی را در جنین مادرانی که در تریمستر اول بارداری از این داروها استفاده کرده اند، بررسی کرده است. محققان در این مطالعه یک نمونه بیش از 1 میلیون نفری را از بانک داده ای Medicaid انتخاب کردند که دربرگیرنده زنانی بود که از 3 ماه قبل از آخرین دوره قاعدگی تا حداقل 1 ماه پس از زایمان در این بانک داده ای حضور داشتند.

بررسی آنتی سایکوتیک ها در خانم های باردار

مواجهه با آنتی سایکوتیک ها به صورت حداقل یک بار تجویز در طول تریمستر اول بارداری تعریف شده است. هر دو نوع داروهایآنتی سایکوتیک تیپیکال و آتیپیکال در این مطالعه بررسی شده اند. داروهای فردی شامل آریپیپرازول، اولانزاپین، کوایتیاپین quetiapine، فومارات، ریسپریدون و زیپراسیدون بودند که ارزیابی شدند.

براساس نتایج به دست آمده، در میان بیش از 3/1 میلیون زن، 69/0 درصد آنها یک داروی آتیپیک، 05/0 درصد یک داروی تیپیک در طول 3 ماهه اول دریافت کرده بودند. شایع ترین داروی آنتی سایکوتیک آتیپیکال مصرف شده عبارت بود از کوایتیاپین، آریپیپرازول، اولانزاپین و زیپراسیدون.

تاثیر آنتی سایکوتیک ها در بارداری

محققان با بررسی های بیشتر دریافتند که 45/4 درصد از تولدهایی که با داروهای آنتی سایکوتیک آتیپیکال و 82/3 درصد تولدهایی که با داروهای آنتی سایکوتیک تیپیکال مواجهه داشته اند، با مالفورماسیون های مادرزادی همراه بوده، در حالی که 27/3 درصد تولدهایی که مادران از این دسته داروها مصرف نمی کردند، با مالفورماسیون های مادرزادی همراه بوده است. یافته های مشابهی برای مالفورماسیون های قلبی نیز به دست آمد.

به استثنای ریسپریدون، نویسندگان افزایش خطر قابل توجهی در بروز نواقص تولد با داروهای آنتی سایکوتیک تیپیکال و آتیپیکال، پس از در نظر گرفتن شرایط همزمان منتال و فیزیکال و رفتارهای مرتبط با آنها، مشاهده نکردند.

در مجموع، نویسندگان اینگونه نتیجه گیری می کنند که:«یافته های به دست آمده از این مطالعه بزرگ پیشنهاد می کنند که استفاده از آنتی سایکوتیک ها در اوایل بارداری به طور قابل توجه و معنی داری خطر بروز مالفورماسیون های مادرزادی یا قلبی را افزایش نمی دهند. در این میان شاید بتوان ریسپریدون را یک استثنا دانست، اما نتایج آن هم باید با احتیاط تفسیر شوند، زیرا شاید یک یافته اتفاقی باشد.»

مصرف آنتی سایکوتیک ها در بارداری

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استفاده از آنتی سایکوتیک ها در دوران حاملگی خطر دارد؟

آنتی سایکوتیک ها در خطر دارند؟

یکی از مقولات مهم دوران بارداری استفاده از داروها در این دوران و تاثیرات آن بر جنین می باشد. هرچند در اغلب موارد پزشک در صورت اطلاع از بارداری در تجویز دارو دقت کافی دارد اما دانستن یکسری اطلاعات برای همه خانمهای باردار و کسانی که قصد بارداری دارند میتواند مفید باشد.

در حال حاضر، داده ها حاکی از آن هستند که متوسط تعداد داروهای مصرفی (تجویزی و غیرتجویزی، به جز ویتامین ها و مینرال ها) در طول دوران بارداری از 5/2 در سال 1978-1976 به 2/4 در سال 2008-2006 رسیده است. در سال 2008، نزدیک به 94 درصد زنان حداقل یک دارو در طول تریمستر اول بارداری، استفاده کرده اند. از این تعداد، 3/82 درصد حداقل یک دارو و 6/27 درصد نیز 4 دارو یا بیشتر استفاده کرده اند. این اعداد نشان می دهند که داشتن اطلاعات بیشتر در مورد فارماکوتراپی در زنان باردار اهمیت زیادی دارد.

مصرف آنتی سایکوتیک ها در حاملگی

این داروها طیف گسترده ای را از بیماری های منتال، از اسکیزوفرنی یا اختلالات دوقطبی گرفته تا کمک به درمان افسردگی، در بر می گیرند.

داروهای آتییکال جدید در مقایسه با انواع تیپیکال قدیمی تر، خطر کمتری بر باروری خواهند داشت. البته در مورد ایمنی داروهایآنتی سایکوتیک بر رشد جنین اطلاعات اندکی در دست است و نگرانی هایی نیز در مورد ارتباط بالقوه این داروها با مالفورماسیون های مادرزادی وجود دارد.

نتایج این مطالعه که در JAMA Psychiatry منتشر شده، خطر مالفورماسیون های قلبی و مادرزادی را در جنین مادرانی که در تریمستر اول بارداری از این داروها استفاده کرده اند، بررسی کرده است. محققان در این مطالعه یک نمونه بیش از 1 میلیون نفری را از بانک داده ای Medicaid انتخاب کردند که دربرگیرنده زنانی بود که از 3 ماه قبل از آخرین دوره قاعدگی تا حداقل 1 ماه پس از زایمان در این بانک داده ای حضور داشتند.

بررسی آنتی سایکوتیک ها در خانم های باردار

مواجهه با آنتی سایکوتیک ها به صورت حداقل یک بار تجویز در طول تریمستر اول بارداری تعریف شده است. هر دو نوع داروهایآنتی سایکوتیک تیپیکال و آتیپیکال در این مطالعه بررسی شده اند. داروهای فردی شامل آریپیپرازول، اولانزاپین، کوایتیاپین quetiapine، فومارات، ریسپریدون و زیپراسیدون بودند که ارزیابی شدند.

براساس نتایج به دست آمده، در میان بیش از 3/1 میلیون زن، 69/0 درصد آنها یک داروی آتیپیک، 05/0 درصد یک داروی تیپیک در طول 3 ماهه اول دریافت کرده بودند. شایع ترین داروی آنتی سایکوتیک آتیپیکال مصرف شده عبارت بود از کوایتیاپین، آریپیپرازول، اولانزاپین و زیپراسیدون.

تاثیر آنتی سایکوتیک ها در بارداری

محققان با بررسی های بیشتر دریافتند که 45/4 درصد از تولدهایی که با داروهای آنتی سایکوتیک آتیپیکال و 82/3 درصد تولدهایی که با داروهای آنتی سایکوتیک تیپیکال مواجهه داشته اند، با مالفورماسیون های مادرزادی همراه بوده، در حالی که 27/3 درصد تولدهایی که مادران از این دسته داروها مصرف نمی کردند، با مالفورماسیون های مادرزادی همراه بوده است. یافته های مشابهی برای مالفورماسیون های قلبی نیز به دست آمد.

به استثنای ریسپریدون، نویسندگان افزایش خطر قابل توجهی در بروز نواقص تولد با داروهای آنتی سایکوتیک تیپیکال و آتیپیکال، پس از در نظر گرفتن شرایط همزمان منتال و فیزیکال و رفتارهای مرتبط با آنها، مشاهده نکردند.

در مجموع، نویسندگان اینگونه نتیجه گیری می کنند که:«یافته های به دست آمده از این مطالعه بزرگ پیشنهاد می کنند که استفاده از آنتی سایکوتیک ها در اوایل بارداری به طور قابل توجه و معنی داری خطر بروز مالفورماسیون های مادرزادی یا قلبی را افزایش نمی دهند. در این میان شاید بتوان ریسپریدون را یک استثنا دانست، اما نتایج آن هم باید با احتیاط تفسیر شوند، زیرا شاید یک یافته اتفاقی باشد.»

مصرف آنتی سایکوتیک ها در بارداری

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استفاده از آنتی سایکوتیک ها در دوران حاملگی خطر دارد؟

car