آبیاری گیاهان خانگی با قطعات یخ

آبیاری گیاهان خانگی با قطعات یخ

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۸۷

گلدان های خانگی همیشه به محبت شما نیاز دارند. ولی گاهی دلسوزی بیش از حد باعث می شود بیش از مقدار مورد نیاز به آنها آب بدهیم و همین می تواند باعث ضعیف شدن گیاه و مرگ آن بشود. یک روش بسیار خوب برای جلوگیری از مشکل این است که هفته ای یک الی دو بار ( بسته به دمای فصل ) پای هر گلدان یک قطعه یخ بزرگ و یا تعدادی قطعه کوچک یخ بگذارید تا به مرور آب شود و ریشه های گیاه فرصت جذب آب و املاح موجود در خاک را بدست آورد.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آبیاری گیاهان خانگی با قطعات یخ

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۸۷

گلدان های خانگی همیشه به محبت شما نیاز دارند. ولی گاهی دلسوزی بیش از حد باعث می شود بیش از مقدار مورد نیاز به آنها آب بدهیم و همین می تواند باعث ضعیف شدن گیاه و مرگ آن بشود. یک روش بسیار خوب برای جلوگیری از مشکل این است که هفته ای یک الی دو بار ( بسته به دمای فصل ) پای هر گلدان یک قطعه یخ بزرگ و یا تعدادی قطعه کوچک یخ بگذارید تا به مرور آب شود و ریشه های گیاه فرصت جذب آب و املاح موجود در خاک را بدست آورد.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آبیاری گیاهان خانگی با قطعات یخ

اخبار کارگران