برد پیت و آنجلینا جولی هم ساندویچ می خورند!

برد پیت و آنجلینا جولی هم ساندویچ می خورند!
همان طور که فلینی خود نیز اشاره کرد این اسم حس صدای حشره، هدف گیری و نیش زدن آن را در ذهن تداعی می کند. درست مثل پاپاراتزی ها که مدام بیخ گوش افراد سرشناس حرکت می کنند و دنبال فرصت هستند تا صحنه ای ناب را ثبت کنند.

برد پیت و آنجلینا جولی هم ساندویچ می خورند!

همان طور که فلینی خود نیز اشاره کرد این اسم حس صدای حشره، هدف گیری و نیش زدن آن را در ذهن تداعی می کند. درست مثل پاپاراتزی ها که مدام بیخ گوش افراد سرشناس حرکت می کنند و دنبال فرصت هستند تا صحنه ای ناب را ثبت کنند.
برد پیت و آنجلینا جولی هم ساندویچ می خورند!

تکنولوژی جدید