کریم انصاری فر: آتن مثل تهران است

کریم انصاری فر: آتن مثل تهران است
او را این روزها در یونان می بینیم، سرزمین المپیک، مثل گذشته های نه چندان دورش، درخشان و کاملا آماده. سری بین سرها پیدا کرده، گل می زند؛ پاس گل می دهد و در پانیونیوس به یک بازیکن تاثیرگذار بدل شده.

کریم انصاری فر: آتن مثل تهران است

او را این روزها در یونان می بینیم، سرزمین المپیک، مثل گذشته های نه چندان دورش، درخشان و کاملا آماده. سری بین سرها پیدا کرده، گل می زند؛ پاس گل می دهد و در پانیونیوس به یک بازیکن تاثیرگذار بدل شده.
کریم انصاری فر: آتن مثل تهران است

خرید بک لینک

wolrd press news