یک هفته هفت چهره؛ از داش فرمان تا عبدالله گواردیولا

یک هفته هفت چهره؛ از داش فرمان تا عبدالله گواردیولا
دختر جوان 21 ساله مرزهای آزادی را رد کرد و به تماشای بازی پرسپولیس نشست

یک هفته هفت چهره؛ از داش فرمان تا عبدالله گواردیولا

دختر جوان 21 ساله مرزهای آزادی را رد کرد و به تماشای بازی پرسپولیس نشست
یک هفته هفت چهره؛ از داش فرمان تا عبدالله گواردیولا

خبرگزاری اصفحان