پیکرهای مضطرب اگون شیله

پیکرهای مضطرب اگون شیله
اگون شیله در عمری کوتاه و آشفته موفق شد خطوط اصلی خلاقیت خود را رسم کند. نقاش جوانی که هم اعتراض مراجع اخلاقی و هم تمسخر مرشدان هنری را برانگیخته بود، امروزه از جسورترین پیشروان هنر مدرن شناخته می‌شود.

پیکرهای مضطرب اگون شیله

اگون شیله در عمری کوتاه و آشفته موفق شد خطوط اصلی خلاقیت خود را رسم کند. نقاش جوانی که هم اعتراض مراجع اخلاقی و هم تمسخر مرشدان هنری را برانگیخته بود، امروزه از جسورترین پیشروان هنر مدرن شناخته می‌شود.
پیکرهای مضطرب اگون شیله

بازی