کمال کامیابی نیا: قدم دخترم عالی بود!

کمال کامیابی نیا: قدم دخترم عالی بود!
کمند کامیابی نیا نمونه یک کودک عصر ماست. کودکی که در همان روز تولد عکس اش در فضای مجازی چرخید تا همه دنیا بفهمند که کمال تا چه اندازه خوشبخت است.

کمال کامیابی نیا: قدم دخترم عالی بود!

کمند کامیابی نیا نمونه یک کودک عصر ماست. کودکی که در همان روز تولد عکس اش در فضای مجازی چرخید تا همه دنیا بفهمند که کمال تا چه اندازه خوشبخت است.
کمال کامیابی نیا: قدم دخترم عالی بود!

میهن دانلود