کاریکاتور با موضوع سلفی با دستفروش کتک خورده!

کاریکاتور با موضوع سلفی با دستفروش کتک خورده!

چه کسی در ماجرای کتک زدن دستفروش فومنی مقصر است؟

کارتون روز : پشت پرده برخورد با دستفروشان

نظر شما در مورد این چیست؟

کاریکاتور با موضوع سلفی با دستفروش کتک خورده!