در رستوران «محمدرضا گلزار» چه می گذرد؟

در رستوران «محمدرضا گلزار» چه می گذرد؟
جردن محفل رستوران های معروف و گران است؛ خیابانی مدرن با ساختمان های سر به فلک کشیده که در خیابان های فرعی آن می شود همیشه پاتوق های از ما بهتران را پیدا کرد.

در رستوران «محمدرضا گلزار» چه می گذرد؟

جردن محفل رستوران های معروف و گران است؛ خیابانی مدرن با ساختمان های سر به فلک کشیده که در خیابان های فرعی آن می شود همیشه پاتوق های از ما بهتران را پیدا کرد.
در رستوران «محمدرضا گلزار» چه می گذرد؟

کتابخانه فرهنگ