گفتگو با اولین دختر «های لاینر» ایران

گفتگو با اولین دختر «های لاینر» ایران
قدم گذاشتن روی تسمه لرزان دو و نیم سانتی، آن هم در ارتفاع 50 متری، کار ساده ای نیست. کاری که عشق می خواهد و دل و جرئتی که احتمالا خیلی از ما آن را نداریم.

گفتگو با اولین دختر «های لاینر» ایران

قدم گذاشتن روی تسمه لرزان دو و نیم سانتی، آن هم در ارتفاع 50 متری، کار ساده ای نیست. کاری که عشق می خواهد و دل و جرئتی که احتمالا خیلی از ما آن را نداریم.
گفتگو با اولین دختر «های لاینر» ایران

خرید بک لینک رنک 4

مدلینگ