سرکی به زندگی جورج برنارد شاو

سرکی به زندگی جورج برنارد شاو
نحوه زندگی افراد سرشناس همیشه برای مردم جذاب بوده. شاید بد نباشد به مناسبت 160 سالگی «جورج برنارد شاو» نمایشنامه‌نویس مطرح ایرلندی، سرکی به خانه و اتاق کار او بکشیم…

سرکی به زندگی جورج برنارد شاو

نحوه زندگی افراد سرشناس همیشه برای مردم جذاب بوده. شاید بد نباشد به مناسبت 160 سالگی «جورج برنارد شاو» نمایشنامه‌نویس مطرح ایرلندی، سرکی به خانه و اتاق کار او بکشیم…
سرکی به زندگی جورج برنارد شاو

ماشین های جدید