بهاره رهنما از جمع های سینمایی فراری است!

بهاره رهنما از جمع های سینمایی فراری است!
او را تنها به عنوان بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، نمی شناسند؛ کارگردانی تئاتر و فعالیت در حوزه ادبیات داستانی هم در رزومه کاری اش قرار می گیرد.

بهاره رهنما از جمع های سینمایی فراری است!

او را تنها به عنوان بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، نمی شناسند؛ کارگردانی تئاتر و فعالیت در حوزه ادبیات داستانی هم در رزومه کاری اش قرار می گیرد.
بهاره رهنما از جمع های سینمایی فراری است!

فروش بک لینک