تمام سفرهای حاشیه ساز افراد مشهور به ایران

تمام سفرهای حاشیه ساز افراد مشهور به ایران
خبر سفر یک بازیگر فیلم های هرزه نگاری، برای گرسنگان هزل و هجو در شبکه های اجتماعی یک چیزی بود مثل آب گوارا در میان کویر لوت. همان قدر جذاب که بتوانند با کامنت های عجیب خود کاری کنند که او ظرف یک روز صفحه اینستاگرام خود را ببندد.

تمام سفرهای حاشیه ساز افراد مشهور به ایران

خبر سفر یک بازیگر فیلم های هرزه نگاری، برای گرسنگان هزل و هجو در شبکه های اجتماعی یک چیزی بود مثل آب گوارا در میان کویر لوت. همان قدر جذاب که بتوانند با کامنت های عجیب خود کاری کنند که او ظرف یک روز صفحه اینستاگرام خود را ببندد.
تمام سفرهای حاشیه ساز افراد مشهور به ایران

اخبار جهان