کارل پوپر: زندگی و آرا یک فیلسوف خوش بین

کارل پوپر: زندگی و آرا یک فیلسوف خوش بین
کارل پوپر که یکی از بزرگ ترین فیلسوفان علم سده ی بیستم شمرده می شود اما بیشتر شهرتش در ایران ناشی از نظریات سیاسی اوست.

کارل پوپر: زندگی و آرا یک فیلسوف خوش بین

کارل پوپر که یکی از بزرگ ترین فیلسوفان علم سده ی بیستم شمرده می شود اما بیشتر شهرتش در ایران ناشی از نظریات سیاسی اوست.
کارل پوپر: زندگی و آرا یک فیلسوف خوش بین

استخدام